Update
บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๔/๔บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๓/๔บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๒/๔บุญมหากุศลรับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ๑/๔มหาบุญกุศลใหญ่รับฟัง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๒ ธรรมาสน์ กัณฑ์ที่ ๒ ถึง กัณฑ์ที่ ๑๒ ณ วัดเสมียนนารีสวดมนต์ต้นฉบับ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ทำนองวัดจุฬามณีสร้างบุญใหญ่ด้วยตัวเอง ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๓ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถาร่วมสดับรับฟังการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๓ ธรรมาสน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เนื่องในวาระสำคัญวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน โดย พระสมวงค์ อภิชโย วัดเขาน้อย จังหวัดระยองมหาบุญ มหากุศล ทำมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ (สุขมูล) เจ้าคณะตำบลเพนียด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จังหวัดลพบุรีกัณฑ์ที่ ๕ ชูชก โดย พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์, ดร. (ชล จนฺทสาโร) รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง เจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จังหวัดลพบุรีกัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์ โดย พระมหาพงศธร กมฺมสุทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้ จ.ลพบุรีกัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ โดย พระมหาประสาน อิทฺธิปญฺโญ, ป.ธ.๙

บทความ

9วันก้าวถึงธรรม

อานิสงส์

อัลบั้ม