Update
😇ร่วมรับฟัง🔊📗ข้อคิดธรรมะ 📖เรื่อง ให้อย่างไร ให้ได้บุญร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ แสดงธรรมโดย พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลางร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ แสดงธรรมโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช แสดงธรรมโดย พระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณารามร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ แสดงธรรมโดย พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ วัดใหม่พิเรนทร์ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี แสดงธรรมโดยพระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี9วัน9ถึงธรรม โดย เทศน์แชนแนล ร่วมกับ คนตัวเบาร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๘. กุมาร แสดงธรรมโดย พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๗. มหาพน แสดงธรรมโดย พระมหาสุทธิชัย สุนฺทรวาที วัดโสธรวรารามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวง กัณฑ์ที่ ๖. จุลพน แสดงธรรมโดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๕. ชูชก แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๔. วนปเวสน์ แสดงธรรมโดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ วัดราชสิทธารามร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๓. ทานกัณฑ์ แสดงธรรมโดยพระมหากรวิก อหึสโก (ดร.) วัดสุทัศนเทพวราราม

9วันก้าวถึงธรรม

อานิสงส์

บทความ

อัลบั้ม