ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นว่าการสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง คือ การสอนให้คนสามารถพิจารณาขุดค้นหาหลักธรรมะจากชีวิต และนำหลักธรรมะนั้น มาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์

Read More »