ผู้บริหารและทีมงานเทศน์ แชนแนล ได้รับความเมตตาในการกราบถวายรายงาน พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวงในการเผยแผ่เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี

Read More »

กราบขอบพระคุณในความเมตตา จากพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

Read More »