ในโลกนี้ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นสุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดับไป

ในโลกนี้ไม่มีความสุข มันมีแต่ความทุกข์เท่านั้น สุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดับไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“ในโลกนี้ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นสุขที่แท้ คือ ทุกข์ที่ดับไป”

ปัญญานันทภิกขุ

#คติธรรม #ฟังธรรม #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์

บทความที่เกี่ยวข้อง