กัณฑ์ที่ ๑. กัณฑ์ทศพร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ความโดยย่อ, ข้อคิด และอานิสงส์ประจำกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑. กัณฑ์ทศพร

กัณฑ์ทศพร ว่าด้วยเรื่องในอดีตชาติ พระนางผุสดีอัครมเหสีของพระอินทร์ เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์ พระนางได้รับพร ๑๐ ข้อจากพระสวามี ก่อนที่จะไปจุติในโลกมนุษย์เป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร พร ๑๐ ข้อนั้นมีดังนี้

๑. ขอให้เกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี

๒. ขอให้มีดวงเนตรคมงาม และดำขลับดั่งลูกเนื้อทราย

๓. ขอให้คิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง

๔. ขอให้ได้นาม “ผุสดี” ดังภพเดิม

๕. ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพูทวีป

๖. ขอให้พระครรภ์งามไม่ป่องนูนดั่งสตรีสามัญ

๗. ขอให้พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานคล้อยลง

๘. ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ

๙. ขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ

๑๐. ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้

ข้อคิดประจำกัณฑ์

การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิต ตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ

๑. ต้องกระทำความดี

๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้

๓. หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

อานิสงส์กัณฑ์ทศพร

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นชายจะได้ภรรยาตามที่ประสงค์ต้องการ ถ้ามีบุตรหญิง หรือชาย ก็จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการฯ

#มาฆบูชามหากุศลมหาทานบารมี #เข้าถึงเทศน์เข้าถึงธรรม #เทศน์แชนแนล #เทศน์ #เทศน์มหาชาติทำนองหลวง

บทความที่เกี่ยวข้อง