กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์

กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์

พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ
วัดทองนพคุณ

กัณฑ์ฉกษัตริย์  ว่าด้วยเรื่อง พระเจ้ากรุงสัญชัย พร้อมด้วยพระนางผุสดี และจตุรงคเสนา เดินทางไปถึงเขาวงกต กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ได้มาพบกันในกลางป่า โดยมิได้คาดฝัน ก็ทรงวิปโยคโศกศัลย์จนถึงวิสัญญีภาพสลบลง ฝนโบกขรพรรษบันดาลตกลงมาให้ทรงฟื้น แล้วพากันขอลุโทษและทูลอาราธนาให้ลาผนวช

อานิสงส์กัณฑ์ฉกษัตริย์ ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล

 

ข้อคิดประจำกัณฑ์
๑.พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจ จากกันยามตายได้เห็นน้ำตา
๒.การให้อภัยเป็นเพราะได้สำนึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้าวฉานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวม
๓.สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดาบทความที่เกี่ยวข้อง