กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กัณฑ์ที่ ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์

พระปริยัติวโรปการ
วัดนาคกลาง

กัณฑ์นครกัณฑ์  ว่าด้วยเรื่อง พระเวสสันดรเมื่อลาผนวชแล้ว ทรงสั่งลาพระอาศรม รับพระราชทานเครื่องทรงกษัตริย์ แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองสีพี ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จนพระชนมายุ ๑๒๐ พรรษา จึงสวรรคตแล้วไปปรากฏอุบัติเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต

อานิสงส์กัณฑ์นครกัณฑ์ ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดา สามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ข้อคิดประจำกัณฑ์
การทำความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน การใช้ธรรมะในการปกครองย่อมทำให้เกิดความสงบร่มเย็นบทความที่เกี่ยวข้อง