ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๑. ทศพร แสดงธรรมโดยพระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร

ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๑. ทศพร แสดงธรรมโดยพระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

😇ร่วมรับฟัง🔊📙 พระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติทำนองหลวงกัณฑ์ที่ ๑. ทศพร แสดงธรรมโดย 🙏พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร

*****************************

🙏กัณฑ์ทศพร 📙ว่าด้วยเรื่องในอดีตชาติ พระนางผุสดีอัครมเหสีของพระอินทร์ เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์ พระนางได้รับพร ๑๐ ข้อจากพระสวามี ก่อนที่จะไปจุติในโลกมนุษย์เป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดรพร ๑๐ ข้อนั้นมีดังนี้

๑.ขอให้เกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี

๒.ขอให้มีดวงเนตรคมงาม และดำขลับดั่งลูกเนื้อทราย

๓.ขอให้คิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง

๔. ขอให้ได้นาม “ผุสดี” ดังภพเดิม

๕.ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพูทวีป

๖. ขอให้พระครรภ์งามไม่ป่องนูนดั่งสตรีสามัญ

๗. ขอให้พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานคล้อยลง

๘.ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ

๙.ขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ

๑๐.ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้

*****************************

✨ข้อคิดประจำกัณฑ์

การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ

๑.ต้องกระทำความดี

๒.ต้องรักษาความดีนั้นไว้

๓.หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

*****************************

🌟อานิสงส์กัณฑ์ทศพร

ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นชายจะได้ภรรยาตามที่ประสงค์ต้องการ ถ้ามีบุตรหญิง หรือชาย ก็จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการฯ

*****************************

บทความที่เกี่ยวข้อง