กราบหลวงพ่อมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต

กราบหลวงพ่อมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

🙏ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี

 
☘️ที่ให้ความไว้วางใจ และเมตตามอบหนังสือเล่มสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศไทย “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” (กล่าวคือ พระไตรปิฎกฉบับย่อ) รจนาโดย พระพุทธโฆสเถระ แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒจารจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
 
🍀เพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานเทศน์แชนแนล ได้นำมาทำประโยชน์ในการเผยแพร่พุทธศาสนาสืบไป และหลวงพ่อยังได้ให้ความเมตตาเทศนาธรรมโดยย่อ 😇เรื่อง “ศีล สมาธิ ปัญญา” พร้อมทั้งวิสัชชนาธรรมกับทีมเทศน์แชนแนลอีกด้วย
บทความที่เกี่ยวข้อง