วิสาขบูชา - ประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน🌼

วิสาขบูชา – ประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน🌼

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

💮-วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ”

🌼🙏🏻น้อมบูชาวันวิสาขบูชา-ประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ( ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔)

🙏🏻 เอวัง โหตุ ขอความสุขสวัสดีปราศจากไวรัสโควิด 19 จงมีแด่ทุกท่านทุกเมื่อ เทอญ
》 พระสุจินตนินท สุภกโร, ศษ.ด. (Ed.D., Ph.D.), พระภาวนาจารย์
》 ประธานหลักสูตรบวชเนกขัมมะบารมี วัดชลประทานรังสฤษดิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง